Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Memoriál Karla Raise: Vanko i Sekyrová s přehledem

Memoriál Karla Raise: Vanko i Sekyrová s přehledem

Petr Kostovič, Radek Narovec | 03.05.2008 | přečteno: 9301×

Slovák Miroslav Vanko z TJ Obalservis Košice si odváží z Loun prvenství před Róbertem Štefkem z AK Kroměříž a trojicí českých mladíků Gerych, Pechek a Brýdl. V ženách při neúčasti loňské vítězky Petry Kamínkové dominovala mistryně republiky v půlmaratonu Ivana Sekyrová z AK Sokolov. PŘIDÁVÁ ODKAZ NA KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

V závod? muž? se hned od za?átku pole natáhlo. Vedl je Vanko, za ním se držela dvojice Štefko, Pechek. Na Pechka se postupn? dotáhl Gerych a jeden kilometr p?ed cílem mu nastoupil a do cíle na lounském výstavišti dob?hl za Vankem a Štefkem na t?etím míst?. Stupn? vít?z? si tak nad?lil k dnešním jedenat?icátým narozeninám. Blahop?ejeme!

Jen slabý vítr letos umožnil rychlé ?asy: vít?z Vanko protnul pásku za 45:27, druhý v po?adí Štefko dob?hl za 46:07 a i t?etí ?as Davida Gerycha (AK Krom??íž) 46:26 by v lo?ském ro?níku v pohod? sta?il na vít?zství.

„Letos po?así umožnilo opravdu rychlý závod, nebylo ani velké vedro. Od za?átku bylo jasné, že o vít?zství budou bojovat Štefko s Vankem, my jsme jim se jim jen koukali na záda. Mn? se alespo? poda?ilo p?edehnat Petra (Pechka),“ ?ekl v cíli t?etí v po?adí David Gerych.


Závod m?žete hodnotit zde


Závod žen nep?inesl p?ekvapení. Ivana Sekyrová p?i zran?ní a neú?asti ostatních p?edních závodnic marn? hledá soupe?ky. Její ?as 53:49 byl o dv? sekundy lepší než vít?zný ?as Petry Kamínkové loni. „Hodn? mi pomohlo to, že jsem b?žela spole?n? s jedním b?žcem, který držel slušné tempo a já se s ním vyvezla, p?edstavil se jako Fanda,“ ?ekla v cíli š?astná vít?zka, která p?ed startem vid?la svou nejv?tší soupe?ku v Lence Šibravové (Kerteam). Ta dospurtovala v ?ase 55:28. Na stupn? vít?z? vystoupala za 57:47 ješt? Mirka Petronjuková z AC Kovošrot.

„Ivana mi utekla hned po startu, to jsem v?d?la, že na ní nemám a snažila se pohlídat si druhé místo,“ uvedla druhá Lenka Šibravová. „Te? se zam??ím hlavn? na dráhu, mým cílem je usp?t p?i Mistrovství ?R na dráze v závod? na 10 000 metr?,“ ?ekla k svému programu pro další ?ást atletické sezóny.

Za zmínku rozhodn? stojí i celkové sedmé místo Miloše Smr?ky (ro?ník 1954 a ?as 49:43). Na jeho umíst?ní v pop?edí výsledkových listin si ?eští b?žci již zvykli. Udržet si dlouhodob? vysokou výkonnost, s níž Miloš poráží o mnoho mladší b?žce a p?itom neutrp?t žádné zran?ní, to je ur?it? obdivuhodné.

Jestli po?así p?álo špi?ce závodu, k poli slabších závodník? se naopak oto?ilo zády. Když se druhá polovina závodního pole blížila do cíle v Lounech, do té doby polojasné nebe se náhle zatáhlo a n?kolik desítek minut opravdu prudce lilo.

To ale nezm?nilo nic na báje?né atmosfé?e v Lounech, kde krom? hlavního závodu na 15 km tradi?n? po?ádají závody t?lesn? postižených a rovn?ž doprovodné akce pro d?ti. Organizace klapala jako hodinky, výsledky byly k dispozici brzy po dob?hu a bohatého ob?erstvení bylo dost pro všechny. Celkem do Loun zavítalo tém?? p?t stovek návšt?vník?, hlavní závod dokon?ilo 105 závodník?, což p?edstavuje 17% nár?st proti lo?sku.

Sobotního závodu se zú?astnilo 31 pohárových borc?, podíleli se tedy na celkové ú?asti 30 procenty! Po sobot? se ujal vedení v mužské kategorii Ji?í Wallenfels, ale šance na celkové vít?zství si nadále drží i Miroslav Da?ko. Do první trojice kone?n? nakoukl i lo?ský vít?z a neustále se lepšící Marcel Ungr.

V ženách si náskok posílila Jaroslava Pokorová a pro cenné body znamenající odstup od konkurence si do Loun dojela i Hana Breburdová. Naopak v Duelu behej.com Jarmila Holasová vs Standa Blaha se nic bodov? nem?ní, protože ani jeden ze závodník? se v Lounech podle o?ekávání neukázal.

Pohár behej.com pokra?uje již zítra B?hem Javorkou, ze kterého rovn?ž p?íneseme podrobnou reportáž. Tradi?n? dopl?ujeme, že registrace do poháru jsou stále možné a na každého registrovaného ú?astníka ?eká v?cná cena od hlavního sponzora, firmy adidas. Pohár behej.com bude mít po zít?ku delší p?estávku, dalším závodem bude až 31.5. závod Byst?ickem kolem Vírské p?ehrady.

Radek Narovec, Petr Kostovi?
foto: behej.com (Jitka Narovcová)


Výsledky závodu

Web závodu

Diskuse k závodu na fóru

Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com