Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH A REGENERACE: Sauna (2.)

behej.com | 27.06.2007 | přečteno: 14377×

Při saunování se zvyšuje o 1 až 2 °C vnitřní tělesná teplota, teplota tělesného jádra. Jde o takovou uměle vyvolanou horečku. Ta je obecně vnímána jako negativní jev, ale je třeba si uvědomit, že zvýšená tělesná teplota v rozmezí 37 až 38 °C je obranná reakce, jíž se organismus přirozeným způsobem snaží zbavit virů.

Snižovat bychom ji m?li, až když se p?ehoupne p?es 38 °C. P?i saunování se tak organismus prost?ednictvím této um?le vyvolané zvýšené teploty zbavuje choroboplodných zárodk?.

Použitím r?zných metli?ek, jimiž si lidé masírují v saun? pokožku, pak dochází k otev?ení pór? v k?ži a lepšímu transportu potu z t?la.

Je dobré také v?d?t, že sauna není prost?edek na hubnutí. Spousta lidí chodí do sauny s cílem zhubnout, ale úbytek na váze, který po procedu?e pozorují, je jen úbytkem vody v d?sledku pocení.

Jaký je správný postup p?i provád?ní této procedury?

P?ed vstupem do potní místnosti se osprchujete a osušíte. Pak vstoupíte do potní místnosti. Teoreticky by se doba strávená uvnit? potní místnosti m?la pohybovat mezi 15 až 20 minutami. Tato doba je ale individuální, m?li byste se ?ídit subjektivními pocity.

V potní místnosti setrvejte pokud možno ve vodorovné poloze, hýžd? a chodidla mají být ve stejné úrovni, všechny ?ásti t?la mají být totiž rovnom?rn? proh?áté. Potom nastává fáze ochlazování. Z potní místnosti jdete do sprchy, umyjete se, abyste do ochlazovacího bazénku nep?enášeli bakterie a toxiny vyplavené z t?la na k?ži. Kdybyste toto neprovedli t?eba v Japonsku, rovnou vás ze sauny vyprovodí.

Teprve potom zvolna vstupujete do ochlazovacího bazénku se studenou vodou. Opravdu zvolna, protože jinak dochází k prudkému nár?stu krevního tlaku a ten m?že zp?sobit protržení narušené ?i oslabené cévní st?ny. V bazénku setrvejte v klidu, nepohybujte se. Po ur?ité dob? nastává fáze komfortu, kdy necítíte chlad a je vám p?íjemn?. Po chvíli se vás znovu zmoc?uje pocit chladu. To je doba vhodná pro opušt?ní bazénku.

Vystoupíte z lázn?, zabalíte se do prost?radla a v klidu strávíte p?ibližn? 10 minut v odpo?ívárn?, dokud nepominou pr?vodní jevy, jako je pocit chladu. Dobré je dopl?ovat tekutiny, ne alkohol. Potom celý postup zopakujete ješt? jednou ?i dvakrát. Celková doba trvání je 1,5 až 2 hodiny. To je ideální postup. Po procedu?e byste m?li mít p?íjemný pocit celkového uvoln?ní a mírné únavy.

Kdy je nejvhodn?jší období na saunování a jak ?asto je dobré chodit do sauny?

Sauna se dá provozovat celoro?n?, nejvhodn?jším ro?ním obdobím je jaro a podzim. Pokud jde o denní dobu, nejvhodn?jší je sauna p?ed ve?e?í nebo ješt? dv? hodiny po ve?e?i p?ed spaním. Za?adíte-li ji b?hem dne, je dobré dv? hodiny potom v?novat pasivnímu odpo?inku. Nevhodné je ve stresu si odsko?it do sauny a pak se znovu vrhnout do pracovního procesu.

Ideální je absolvovat saunu t?ikrát týdn?, p?i dodržení všech uvedených zásad je možné ji absolvovat i denn?. I jednou za ?as je ale lepší než nic.

Na záv?r je dobré v?d?t, kdo by se m?l saun? rad?ji vyhýbat?

?lov?k by nem?l tuto proceduru podstupovat p?ejedený a není dobrý ani opa?ný extrém, tedy nala?no. Dále by do sauny nem?li vstupovat lidé s akutními infek?ními onemocn?ními, virózami, zán?ty horních cest dýchacích, apod. Ani t?hotné ženy nebo ženy v období m?sí?k?.

U kontaktních sport? jako box, karate, judo, ale i fotbal po v?tším kontaktu saunu navšt?vovat až 24 hodin po zápase ?i utkání. Jen po konzultaci s léka?em mohou saunu navšt?vovat osoby s poruchami tlaku a lidé trpící kardiovaskulárními onemocn?ními. V?k není limitace, sauna je vhodná pro zdravého ?lov?ka v každém v?ku.


MUDr. Peter Stica – léka? se specializací ortopedie a sportovní medicína. Od roku 2001 pracuje v Lázních Teplice v ?echách a.s. Od roku 2002 provozuje soukromou ortopedickou praxi s ortopedickou traumatickou operativou. ?tvrtým rokem certifikovaný instruktor spinningu; ú?astník MTB maraton?.