Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Nové Běhej o vegetariánství a s velkým závodním servisem

Nové Běhej o vegetariánství a s velkým závodním servisem
foto: archív behej.com

behej.com | 02.03.2010 | přečteno: 12123×

Věděli jste, že při vysazení masa a nedostatečnou náhradou jinými potravinami hrozí zejména běžkyním chudokrevnost? A že to není jen otázka pro hrstku lidí, o tom svědčí naše nedávná anketa, která mezi běžci odhalila téměř třetinu těch, kteří masu zrovna neholdují. Více si přečtete v novém čísle Běhej, které vyšlo 26. února. PROHLÉDNĚTE SI ELEKTRONICKÝ ARCHÍV CELÝCH STARŠÍCH ČÍSEL

Na co myslet p?i odmítání masa b?žc?m poradí Lucie Komrsková, výživová poradkyn? a nedávná reprezentantka ve skoku dalekém. Podíváme se i do minulosti. V?d?li jste nap?íklad, že vegetariánem byl i ?eský ú?astník olympiád v roce 1908 a 1912? P?ipojíme krátké rozhovory se dv?ma p?edními ?eskými vytrvalci. Zatímco Pavel Novák již osm let maso odmítá, Lenka Šibravová se k n?mu op?t vrátila.

Když už jsme u zdravotních témat, zbyst?it by m?li b?žci laborující s b?žeckým kolenem, p?esn?ji a odborn?ji se syndromem illotibiálního vazu. Specialista na pohybové ústrojí poradí, jak se tohoto nep?íjemného zran?ní zbavit.

B?žci závo?áci si tentokrát p?ijdou na své. P?ipravili jsme pro n? p?ehled kompletní nabídky lehkých silni?ních bot, a to v?etn? dámských model?.

Blíží se Rohálovská desítka, tedy závod, který pravideln? na konci února p?itáhne na start stovky p?evážn? moravských b?žc?. Jeho hlavním po?adatelem je Ond?ej N?mec, dvojnásobný mistr republiky v maratonu a držitel osobního rekordu 2:17:23. „Zvládali jsme v tréninku neuv??itelné objemy, p?i vrcholné p?íprav? jsme bez jediného dne volna absolvovali 700–800 kilometr? b?hem 28 dní,“ vzpomíná na krušná léta.

Loni jste zvolili Bostonský maraton jako váš nejvysn?n?jší zahrani?ní maraton. Na jeho letošní ro?ník vás v osobitých vzpomínkách pozve Miloš Kmuní?ek.

Luboš Tesá?ek býval pojmem mezi ?eskými b?žci. Jak žije nyní? O tom více v materiálu, který p?ipravila Dagmar Zemanová. Tréninkové plány nejen pro výkonnostní b?žce tradi?n? sestavil Josef Smetana, trenér a manažer skupiny Eurofoam Sport.

P?ed ?asem rozví?ila hodn? ohnivou diskusi o sou?asné ženské špi?ce skv?lá vrcha?ka Iva Milesová. Jak na to sama vzpomíná a co by cht?la vzkázat svým soupe?kám? O tom více v odpov?dích na otázky Iva Domanského.

O svých b?žeckých kr??cích a práci pro charitu bude v rozhovoru s Veronikou Brychcínovou hovo?it modelka a prezidentka d?tské onkologické nadace Krtek Martina Šmuková. Jak vzpomíná na školní patnáctistovku?

Pravidelným ?tená??m B?hej p?ibudou do sbírky, ?i možná na st?nu dva m?sí?ní kalendá?e s b?žeckými a závodními tipy.

Abychom p?iblížili obsah a úrove? našeho ?asopisu nejširší b?žecké ve?ejnosti, p?ipravili jsme elektronický archív starších ?ísel. Nov? si tedy m?žete zalistovat kompletními staršími ?ísly.


STÁHN?TE SI UKÁZKU NOVÉHO ?ÍSLA

VÍCE O ?ASOPISE B?HEJ

P?EDPLA?TE SI ?ASOPIS B?HEJ A ZÍSKEJTE DÁREK

KDE KOUPÍTE ?ASOPIS B?HEJ


Pokud jste nebyli osloveni v rámci pr?zkumu mezi p?edplatiteli, využijte p?íležitost vyjád?it se k obsahu ?asopisu v komentá?ích pod tímto ?lánkem. Vašimi názory, komentá?i a tipy se budeme ?ídit p?i dalším sm??ování ?asopisu, který považujeme za rovnocenný dopln?k našich dvou web?. P?ípadné nedostatky v doru?ování ?i jiné individuální záležitosti adresujte na mail casopis@behej.com.

Vydání jednotlivých ?ísel je následující:
* 26. února 2010
* 23. dubna 2010
* 11. ?ervna 2010
* 27. srpna 2010
* 22. ?íjna 2010
* 26. listopadu 2010

KLIKN?TE NA TITULNÍ STRANU A OTEV?E SE VÁM ARCHÍV CELÉHO ?ÍSLA: