Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Achillodynie - syndrom Achillovy šlachy

Marek Jelínek | 22.11.2007 | přečteno: 43839×

S bolestí Achillovy šlachy se již setkalo či nyní potýká poměrně velké množství běžců. Málokterý si však uvědomuje, že spouštěcím mechanismem mohou být relativně opomíjené skutečnosti, jako jsou např. špatná obuv, běh přes špičky či nedostatečné prohřátí před během.

Eliminací t?chto biomechanických, traumatických ?i tréninkov? metodických p?í?in m?žeme porušení Achillovy šlachy p?edcházet. V této souvislosti se nej?ast?ji jedná o syndrom Achillovy šlachy, tzv. achillodynii.

Jde ?asto o zán?t šlachy a okolních m?kkých tkání p?ibližn? 2–4 cm nad patní kostí. Achillova šlacha je velice málo cévn? zásobena, zvlášt? ve své st?ední ?ásti. P?i p?etížení svalov?-šlachového aparátu dochází ke zkrácení délky šlachy, zv?tšení jejího objemu a zvýšení tlaku uvnit?, což zhoršuje její prokrvení. Tento pochod se zhoršuje též nep?íznivými biomechanickými podmínkami p?i odvalování nohy po podložce.

Dále k problému p?istupuje rozdílná struktura trojhlavého svalu lýtkového (musculus triceps surae). Tento trojhlavý sval se skládá z povrchového dvojhlavého svalu lýtkového (musculus gastrocnemius), který je p?edur?en pro maximální a rychlou sílu, protože obsahuje rychlá svalová vlákna, a hloub?ji uloženého šikmého svalu lýtkového (musculus soleus), který obsahuje pomalá vlákna a je tak vhodn?jší pro vytrvalostní výkony.

Tato rozdílná struktura vláken m?že p?i p?et?žování vést k dalším funk?ním poruchám, nebo? Achillova šlacha je nejv?tší šlacha v lidském t?le a je u b?žc? p?ednostn? zat?žována. Achillova šlacha p?i své nízké elasticit? není schopna dlouhodob? vyrovnávat p?etížení, což m?že vést k mikrotraumat?m. Mikrotraumata, nejsou-li okamžit? lé?ena, vedou ke drážd?ní a „nabobtnání“ m?kkých tkání kolem šlachy (akutní forma).

P?et?žujeme-li šlachu dále a delší dobu, vznikají jizevnaté zm?ny i kolem šlachy, které se dají ?áste?n? nahmatat jako hráškovité uzlíky (chronická forma).

V jednoduchém p?ehledu uvádíme 3 skupiny nej?ast?jších p?í?in problém? s Achillovkami u b?žc?.

Biomechanické p?í?iny:

– chybné postavení nohy (hyperpronace, hypersupinace, vysoká klenba)
- b?h p?es špi?ky zkrácené lýtkové svaly (zvýšené svalové nap?tí)
- poruchy odvíjení nohy p?i došlapu

Traumatické p?í?iny (vn?jší vlivy):

– poran?ní Achillovy šlachy díky mechanickému tlaku na šlachu (boty)
- nestabilní vedení nohy (bota)
- vn?jší úraz (pohmožd?ní, natržení)
- nedostate?né odpružení zadní ?ásti nohy (boty, tvrdý podklad, asfalt, beton)
- nedostate?ná ochrana proti vlhkému, studenému po?así

Metodické p?í?iny:

– nedostate?ná adaptace na zát?ž (snížené prokrvení)
- nep?im??en? dlouhé b?hy tvrdý ?i velmi m?kký, respektive nevhodný povrch, um?lé b?žecké dráhy
- špatná obuv
- nedostate?né proh?átí

Diagnóza tohoto syndromu m?že být stanovena na základ? klinického vyšet?ení a vyšet?ení ultrazvukem ?i pomocí biomechanické analýzy b?hu.

M?žeme rozlišit 3 stupn? obtíží:

1. stupe? – bolesti p?i za?átku b?hu, které se pak zmenšují
2. stupe? – bolesti ihned a b?hem zatížení
3. stupe? – dlouhodobá bolest s otokem v oblasti zán?tu

Obtíže jsou adekvátní stupni potíží a mohou se ?asem stup?ovat. Nejprve poci?ujeme ztuhlost a bolestivost ráno resp. na za?átku b?hu, pozd?ji také b?hem b?hu. Dále se p?idružuje bolest p?i ch?zi do kopce, po schodech nahoru, kulhání p?i ch?zi a b?hu. Také m?žeme vnímat plošn? nebo místn? zvýšenou citlivost na tlak v oblasti zán?tu a otok (80 % ve st?ední t?etin? šlachy).

Se zhoršujícím se stavem poci?ujeme omezenou funk?nost s eventuální krepitací („vrzání“ šlachy) p?i propnutí a p?itahování špi?ky. P?i t?žších zán?tech bývá p?ítomno z?ervenání nad šlachou. P?i p?ehlížení t?chto projev? ?i nedostate?né lé?b? mohou nastat další komplikace, jako nap?. zán?t plantární aponeurosy ?i ?áste?né nebo úplné natržení šlachy.

Autoterapie:

– okamžitá p?estávka v tréninku (od stupn? 3) s 1–2 denním chladovým
- zábalem pro snížení bolesti a zán?tu (akutní forma)
- 1 cm podložení paty (klínek)
- stre?ink sval? na zadní stran? bérce
- excentrická cvi?ení

Léka?ská pé?e, terapie:

– protizán?tlivé léky (antirevmatika, masti, eventuální kortisonové injekce – téma kortikoid? je ožehavé a v?tší ?i ?ast?jší aplikace se ur?it? nedoporu?uje kv?li destruk?nímu vlivu na vazivo)
- fyzioterapie (elektrolé?ba, intoforéza, slabá laser terapie)
- vhodná obuv
- korekce nohy pomocí vložek
- p?i silných chronických problémech eventuální opera?ní ?ešení

Prevence:

– za?átek tréninku až po odezn?ní všech bolestivých obtíží
- pravidelné protahování lýtek a zadní strany stehna
- udržovat oblast v teple p?i vlhkém a studeném po?así
- korekce b?žecké obuvi v závislosti na typu b?hu, boty s dobrou podporou paty, patní klín
- ?ádné zah?átí s následným protahovacím cvi?ením
- zm?na techniky b?hu a obsahu tréninku (málo sprint?, neb?hat po škvá?e)


Marek Jelínek

Jako fyzioterapeut se zabývá p?evážn? funk?ními poruchami hybného systému. Jako v?decký a  výzkumný pracovník CASRI Praha (v?decké a servisní pracovišt? t?lesné výchovy a sportu) se v?nuje biomechanice ch?ze a b?hu. Srovnání objektivního (m??ení na p?ístrojích, v?da) a subjektivního (manuální medicína) mu umož?uje více pochopit problematiku lidského t?la a orientovat se tak lépe v diagnostice a terapii nejen nemocných lidí, ale i zdravých sportovc?.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

kristyna žena 08.06.2008 14:56:24

>> off, 27. 11. 2007 21:53:24

dobry den, mate zkusenost s akupresurni masazi? rada bych se o teto metode dozvedela vic. dekuji. kristyna

administrator 03.04.2010 13:32:30

S bolestí Achillovy šlachy se již setkalo či nyní potýká poměrně velké množství běžců. Málokterý si však uvědomuje, že spouštěcím mechanismem mohou být relativně opomíjené skutečnosti, jako jsou např. špatná obuv, běh přes špičky či nedostatečné prohřátí před během.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.