Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: Trifuel

Viktor Machek | 21.07.2006 | přečteno: 30861×

Každý běžec začne – dříve či později – řešit potřebu zaznamenávat si tréninkové údaje. Vedením deníku získáme výborný přehled o natrénovaných jednotkách, zaznamenávat osobní rekordy, vést si poznámky o závodech a sledovat růst své výkonnosti. V našem novém seriálu poradíme jak na to a nabídneme několik tipů na existující deníky.

Pokud si chceme za?ít vést tréninkový deník, máme mnoho možností. Od prostého zaznamenávání vybraných údaj? do notýsk? ?i kalendá?ík?, až po speciální tréninkový software, který je v?tšinou dodáván k n?kterým zna?kovým sporttester?m. Mezi t?mito dv?ma skupinami uživatel? je velká množina sportovc?, kte?í používají rozli?né metody zápisu. Ve v?tšin? p?ípad? vít?zí tabulkový procesor s r?zn? propracovanými tabulkami.

Jednou z cest, jak je možno pracovat s daty, jsou ovšem i online tréninkové deníky, které lze nalézt (v?tšinou jako neplacenou službu) na internetu a které umož?ují docela snadnou a p?ehlednou údržbu tréninkových dat. V tomto miniseriálu se budeme v?novat práv? jim.

Z vybavení sta?í uživateli b?žné p?ipojení na internet a www prohlíže?, což v dnešní dob? chybí asi málokomu ;-) Toto ?ešení je tedy možné provozovat na jakémkoliv systému ?i platform?, což je drobná výhoda oproti instalovaným softwar?m, které fungují v?tšinou pouze na platform? Windows.

Další z výhod, které se dají vyzdvihnout je fakt, že vám sta?í jakékoliv p?ipojení a máte svá data po ruce kdekoliv. Takže fakt, že jste si zapomn?li na soust?ed?ní p?ibalit notebook, vám nebrání k tomu, abyste si nap?. z internetové kavárny nebo od kamaráda mohli v klidu sv?j deník dopsat. I toto ?ešení má však svá proti. Pokud nevlastníte po?íta? s mobilním p?ipojením, budete moci výhod online deníku využívat jen pokud jste odn?kud p?ipojeni na internet. 

Jako ostatn? každá v?c, mají online deníky svá pro i proti a záleží na každém z nás, co si vybere a co mu bude vyhovovat. Online deníky jsou plnohodnotná cesta k práci s tréninkovými da­ty.

Poj?me si postupn? p?edstavit n?kolik povedených online deník?. Prvním z nich je:

Trifuel.com

Server Trifuel.com, který je primárn? zam??en na triatlonové nadšence, nabízí na svých stránkách velmi povedený online deník. Po bezplatné registraci vám umožní kompletní vedení tréninkového deníku. Design deníku nás p?iliš neohromí, na druhou stranu je p?ehledný a po krátkém zorientování lze ocenit jednoduchost ovládání a celkovou p?ehlednost.

Nejd?íve doporu?uji projít si nastavení, vyplnit pravdiv? údaje o své osob?, vybavení, doplnit max. tepovou frekvenci a další pot?ebné náležitosti. V další kart? „Sports“ si m?žete libovoln? definovat sporty, kterými se zabýváte. Takže pokud krom? b?hání ješt? t?eba plavete, jezdíte na kole, na inlajnech apod a chcete si o t?chto sportech vést podrobné záznamy, nic vám nebrání. Jednotlivé sporty jsou i barevn? odlišeny, což pomáhá pro udržení p?ehledu v deníku. 

klikni pro detailní pohled

Dalším docela vtipným rozší?ením je možnost definice vlastních tras. To znamená, když t?eba každé pond?lí vyrážíte na svojí oblíbenou trasu kolem parku, je možné si jí p?eddefinovat (celkovou délku, p?evýšení apod) a poté ji p?i vkládání tréninkového záznamu pouze vybrat z rolovacího menu. Samotné vkládání tréninkového záznamu je rovn?ž velmi jednoduché.

vkladani (Large).jpg

Krom? základních údaj?  jakými jsou ?as a vzdálenost resp. název trasy, deník umož?uje též vložit záznamy o tepech, teplot?, dosažené výšce, stoupání, p?ípadn? vložit k trase komentá? resp. klí?ové slovo pro následné p?ehledn?jší vyhledávání. Se záznamy lze pak velmi p?ehledn? pracovat. V kart? „View Log Entries“ si je m?žete libovoln? selektovat.

klikni pro detailní pohled

Záznamy jsou navíc barevn? odlišeny dle disciplín, což vede k další p?ehlednosti. Drobné výhrady mám pouze k možnosti selekce, kde se sportovec musí trochu déle orientovat a zkoumat, co se má vlastn? vybírat. Sta?í jen trochu praxe a tento problém zmizí.

Na další kart? „View Graphs“ si uživatel nechat vygenerovat r?zné grafy, jejichž parametry se mohou velmi podrobn? nastavit v p?iloženém formulá?i. Zde by op?t pomohl trochu v?tší p?ehled v možnostech výb?ru. Ale nakonec se kýženého výsledku do?káme.

V neposlední ?ad? lze kompletní deník exportovat do formátu CSV, který lze bez problému otev?ít v tabulkovém procesoru a uložit jej.

klikni pro detailní pohled

Aby toho nebylo málo, sv?j deník m?žete nabídnout k prohlédnutí i p?átel?m a pod?lit s o své výkony. Úrove? zviditeln?ní si nastavujete v kart? Profile, kde se dají jasn? definovat skupiny, pro které je deník ur?en. Samoz?ejmostí je možnost sdílení nezapínat a nechat si svá data pouze pro sebe.

Tento deník za vyzkoušení ur?it? stojí. Má ur?it? cenu pro všechny sportovce, kte?í jsou zvyklí pracovat s internetem a jsou schopni využít možnosti této aplikace. By? neoplývá závratným designem a na n?kterých místech není úpln? jasn? p?ehledný, je velmi dobrým ?ešením.