Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

WKO+: tréninkový software pro pokročilé

WKO+: tréninkový software pro pokročilé
foto: Ondřej Vojtěchovský

Ondřej Vojtěchovský | 21.10.2008 | přečteno: 20898×

Je naprostou samozřejmostí, že se sporttestery nejvyšších tříd všech výrobců je dodáván zároveň i software. Co si ale počít v případě, že máme záměrně či historickým vývojem několik zařízení různého rodokmenu? To je jeden, ale zdaleka ne jediný důvod k představení software WKO+ amerických TrainingPeaks.

Ješt? p?ed n?jakými dv?ma lety by ?lánek o WKO nem?l na b?žeckém serveru v zásad? co d?lat, jelikož byl vymyšlený hlavn? pro cyklisty a zam??ený na stále ješt? novinku v cyklistické tréninkové metodice, trénink kontrolovaný výkonem.

Nakonec ani skupina tréninkových expert? kolem jednoho z „vytrvalostních mág?“ Dr. A. Coggena si v té dob? ješt? ne?íkala TrainingPeaks, ale CyclingPeaks. B?hem následujících let z?ejm? software dokázal zaujmout n?kterými svými ojedin?lými funkcemi i jiné vytrvalce než cyklisty a poslední verze WKO+ už jsou multisportovní.

První výraznou vlastností, kterou se od ostatních obdobných program? WKO+ liší (WKO je z?ejm? zkratka z WorKOut a zárove? p?ípona soubor? záznamu) je schopnost pracovat prakticky s jakýmkoliv moderním m??i?em TF i jiným za?ízením, zaznamenávajícím kontinuáln? pr?b?h sportovního výkonu.

V seznamu je krom? „zlatého standardu“ Polar z b?žeckých za?ízení ješt? Suunto T6, Garmin ForeRuner a Timex Bodylink. WKO+ z nich umí data plnohodnotn? stahovat i importovat data ze soubor? vytvo?ených originálními produkty p?íslušnými ke sporttesteru, takže do n?j m?žete p?enést i svá starší data. Export z interního formátu s koncovkou wko je možný do t?í formát?, z nichž b?žce bude asi zajímat univerzální a klasický polarovský hrm soubor.

Krom? toho umož?uje i upload záznamu do on-line deníku na trainingpeaks.com – vedení logu na t?chto stránkách je ovšem zpoplatn?né zvláš?.

 

Obr.1: Klasický sumární graf, tak jak jej znáte i z jiných deník?. Tady zobrazuje se?tené po m?sících kilometry, hodiny tréninku a faktor TSS. 

Exporty a importy jsou rozhodn? d?ležitou sou?ástí programu, protože velmi záhy zjistíte, že jako tréninkový deník m?že vyhovovat jen velmi skromným uživatel?m. Krom? záznamu samotného a dat z n?j vytažených máte k dispozici pramálo položek k sebevyjád?ení. K dispozici jsou dv? textová pole pro plánovanou nápl? tréninku a komentá? k n?mu a pak už jen pole pro uživatelem vytvo?ený systém zkratek, podle kterého lze záznamy filtrovat. I výpis deníku je velmi spartánský, jen co záznam, to ?ádek textu v tabulce. Záhy tedy zjistíte, že bude dobré vést si paraleln? ješt? jeden deník, pon?kud více sdílný – a na to se práv? export hodí.

P?esto je podle mého WKO+ vynikající produkt. On to totiž není primárn? deník, deníkové funkce jsou tu jen pro orientaci. WKO je p?edevším analytický nástroj schopný prohrabat vaše záznamy a ud?lat z nich technicky z?ejm? neomezené množství graf? mnoha typ?. Analyzuje nejen jednotlivé záznamy – to by bylo celkem b?žné – umí rozebrat stejným zp?sobem i celé období až v délce jednoho roku. Pokud vám tedy nap?íklad polarovský ProTrainer ud?lá tepové spektrum z jedoho záznamu, WKO+ umí poskládat spektrum ze záznam? za celou sezónu.

WKO+ umí i jiné grafy, které jinde nenajdete – nap?íklad graf st?edního maximálního tempa vztaženého k ?asu, po který ho udržíte. Pokud to ud?láte za delší ?asové období, máte vlastn? k dispozici sv?j rychlostní profil ve formátu ?as-max tempo nebo rychlost. Z grafu ukazujícího vývoj ur?itých st?edních maximálních temp/rychlostí b?hem roku zase zjistíte vývoj své výkonnosti b?hem sezóny.

Obr.2: Dalším možným zp?sobem zobrazení veli?iny je graf tzv. st?edních maxim. Na y ose je hodnota veli?iny, na x ose ?as, po který byla tato hodnota souvisle udržena. Jde vytvo?it jak z jednoho záznamu, tak rerospektivn? za libovolné období. Zajímavá je zejména retrospektiva, výsledkem je v tom p?ípad? „obálka“ výkonnosti. V poslední verzi jde k tomu porovnat proti sob? dv? retrospektivní období naráz. Na obrázku je retrospektivní graf výkon? za sezónu letošní oproti lo?ské.

Program disponuje ješt? jednou užite?nou vlastností a tou je nelineární metoda výpo?tu tréninkového stresu (TSS) a z ní vypo?tený faktor dlouhodobé a aktuální zát?že, odpovídající trénovanosti a únav?. Zajímavé na této metod? je p?edevším to, že zjevn? nevychází z tepovky a pop?ípad? z prah?, jak je tomu u Polaru, ale z tempa. Jaká je p?esná formule výpo?tu, ani jestli a jak dob?e funguje ovšem jako „neb?žec“ ?íct nedokážu. Znám toliko variantu cyklistickou, vycházející z m??ení výkonu, a ta je rozhodn? zajímavá, i když i ta má svoje mouchy, hlavn? v predikci „závodní formy“.

Obr.3: TF_dist Ze snímaných a zaznamenaných veli?in si m?žete nechat vytvo?it graf distribuce hodnot. Jde vytvo?it jak z jednoho záznamu, tak za libovolné období. Tady je distribuce tepové frekvence za sezónu.

Pokud se tedy po tréninku rádi zabýváte i analýzou tréninku ze všech možných a nemožných úhl? pohledu, zkuste si nejprve ?trnáctidenní trial verzi – pokud vás ovšem neprudí jako m?, že se i na ní musíte velmi zevrubn? zaregistrovat.

Jen pozor – ?trnáct dní neplatí od data instalace, jak by dal selský rozum, ale od data prvního záznamu. Nahrnete-li tedy do ní data za posledních šest let jako já, rozhodn? jste dotrialovali, a to dokonce i v p?ípad? op?tovného vymazání dat z adresá?e a reinstalace.

A pro vás ostatní, zam??ené více praktický sport než na prohrabování starých záznam? m?že myslím z?stat WKO+ ležet klidn? dál na serveru trainingpeaks­.com.

 

Obr. 4:  WKO+ calendar: Zobrazení kalendá?e je jak vidno velmi strohé.

 

 

Obr. 5:WKO+_page: Typický pohled na stránku v programu WKO+ – grafy, grafy a zase grafy.

Pokud lze najít na WKO+ n?jakou drobnou vadu na kráse, bude to asi cenová politika TrainingPeaks Software. To, že je program placený by mi nikterak nevadilo, zejména p?i dnešní silné korun?, vždy? t?ch 99 dolar? je zhruba tolik, kolik zaplatíte za slušn?jší antivir za rok.

Horší už je, že platit lze toliko embosovanou kartou po internetu – to už úplná samoz?ejmost není, zejména vezmeme-li v potaz, že z neznámého d?vodu systém trainingpeaks nevezme všechny karty (asi je ?eská republika pro Ameri?any po?ád velká exotika).

Co je ale nejhorší, že si zaplatíte toliko licenci omezenou na jediný po?íta? a program je velmi tvrd? chrán?n proti neplaceným instalacím a pevn? svázán s hardware. Dokonce natolik, že sta?í vym?nit i grafickou kartu a aplikace se již neotev?e, p?ípadnou reaktivaci musíte ?ešit p?ímo s technickou podporou a p?esv?d?it je, aby vám vygenerovali nový odemykací kód. I když p?i dnešní intenzit? softwarového pirátství se asi není ?emu divit.

Zapome?te také na lokalizaci do ?eštiny, WKO+ existuje sice v p?ti jazykových mutací, ?eština mezi nimi ovšem chybí a nep?edpokládám, že by se n?kdy objevila.

Ond?ej Vojt?chovský
www.ondrej-vojtechovsky.cz

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

spaca muž 04.06.2009 21:54:12

Ja zacal pouzivat internetovy denik „Runner.cz“.Pravda je ta,ze oproti vasim,ktere zvladaji grafy,statistiky a pod.vymozenosti je tato aplikace velmi jednoducha,ale naprosto s prehledem mne dostala tim,ze je to konecne jedna v CESTINE!!!.Zatim je to dle vyjadreni admina pouze demo zakladni prvni verze,ktera ceka na dalci dopracovani,ale mne to uplne k tomu co vyzaduji staci.A udajne dalsi rorsireni toho co aplikace umi se chysta na cca zari,tak jsem zvedav.

administrator 03.04.2010 13:32:56

Je naprostou samozřejmostí, že se sporttestery nejvyšších tříd všech výrobců je dodáván zároveň i software. Co si ale počít v případě, že máme záměrně či historickým vývojem několik zařízení různého rodokmenu? To je jeden, ale zdaleka ne jediný důvod k představení software WKO+ amerických TrainingPeaks.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.