Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: Progresslog

Viktor Machek | 31.08.2006 | přečteno: 16248×

V dnešním díle se podíváme na jiný typ online aplikace pro zaznamenávání sportovních výkonů: Progresslog. Tento deník není oproti svým konkurentům součástí žádných specializovaných stránek o tréninku, ale samostatnou webovou aplikací. I jeho vývoj, zdá se, ustrnul. Přesto je to použitelný jednoduchý deník, který si své příznivce najde. 

Stejn? jako mnoho jiných deník?, je i tento koncipován pro t?i základní disciplíny – kolo, b?h a plavání. Zde zajásá každý nadšený triatlet, ale i b?žci si najdou své. 

klikni pro zv?tšení

Jak je vid?t z titulní strany, grafika a celkové uspo?ádání deníku jsou st?ídmé a p?ehledné. Titulní stran? se snad dá vytknout prost?ední sloupec, který nás místo n?jakých graf?, ?i podrobných celkových p?ehled?, informuje o novinkách ve vývoji.

Všechny t?i disciplíny jsou v horní ?ásti aplikace indikovány záložkami. K nim se p?idává i odkaz na Tréninkové fórum, které však v sou?asné dob? žije p?evážn? upozorn?ními na ?lánky se sportovní tématikou.

V sekci Running nás p?ivítá tato obrazovka:

klikni pro zv?tšení

Zde už je oproti titulní stránce situace lepší. Všechna data jsou p?ehledn? zobrazena ve st?ední ?ásti aplikace a lze je bez problém? t?ídit podle roku, m?síce nebo týdne.

Aplikace umož?uje p?eddefinovat dv? oblasti: trasy a obuv. Lze si tak snadno nadefinovat naše nej?ast?jší výb?hy a pokud jste š?astnými majiteli alespo? deseti pár? b?žecké obuvi, i boty. Ob? dv? definice pak s výhodou užijeme p?i zadávání samotné trasy.

Zadání trasy

klikni pro zv?tšení 

Evidence bot

klikni pro zv?tšení

Samotné vkládání záznamu o b?hání pak vypadá takto:

klikni pro zv?tšení

Poh?íchu systém neumí sám vypo?ítat pr?m?rnou rychlost, rychlost na kilometr atd. Vše se musí vkládat ru?n?. Všechny položky pochopí i ?lov?k, který zrovna angli?tinou nevládne a tak je zadání b?hu otázkou minuty.

Vše se pak ?adí do p?ehledné tabulky, kterou se lze chlubit p?átel?m nebo si odkaz také p?idat na své osobní stránky nebo do blogu. Pokud se tedy ?lov?k p?ipravuje dlouhodob? na n?jaký závod, vede si o tom zápisky a komentá?e, ?tená?i a jeho p?íznivci pak mohou sledovat konkrétní údaje p?ímo na jeho stránkách/blogu nebo si je na?íst pomocí zve?ejn?né adresy. 

Nastavení je zde, sta?í ho pouze zapnout.

klikni pro zv?tšení

Progresslog nenabízí žádné speciální funkce, na druhou stranu je ale velmi p?ehledný a jeho ovládání je jednoduché. Tudíž je ideální pro sportovce, kte?í cht?jí svá data uchovávat a prohlížet p?es internet, ale necht?jí se u?it složitému ovládání aplikace.