Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Adidas WorkOut Log: Povedená záležitost

Petr Havlík | 23.05.2007 | přečteno: 22151×

Po sérii „on-line sportovních deníků“ se podíváme na jednu „offline aplikaci“. Jmenovitě adidas WorkoutLog. Má co nabídnout? To se dozvíte na následujících řádkách.

Hlavní odlišnost od deník? na webu Polar ?i CoolRunning již byl zmín?na, jedná se o „normální“ program, k jehož používání je nutná instalace. Tato skute?nost s sebou p?ináší jednu velkou výhodu a jednou velkou nevýhodu.

Výhodou, ?i spíše p?ínosem, je velice snadné a rychlé ovládání. P?idání ?i úprava tréninkového záznamu je díky rozvržení uživatelského rozhrání a velice intuitivnímu ovládání opravdu hra?ka. Snadné je to i u v?tšiny online aplikací, ty však ale naráží na omezení webových prohlíže?? (která jsou ?ím dále tím menší; s desktop aplikacemi se ale stále porovnávat nemohou, a tak to ješt? po n?jakou dobu z?stane).

Onou nevýhodou je p?ístupnost, resp. nep?ístupnost k jednotlivým záznam?m. Používáte-li on-line deník, možnost prohlédnout si jej máte prakticky odkudkoliv. S adidas WorkoutLog jsou vaše ruce v ur?itém slova smyslu svázány…

Nyní ale už k deníku samotnému. Program má t?i hlavní okna: WORKOUT LOG, STATISTICS A PROFILE/SETTINGS. Za?n?me tím posledním. Na stránce svého profilu si krom vašeho jména a regionálního nastavení lze p?edevším dop?edu nadefinovat libovolný po?et trénink?, které poté p?idáváme jediným kliknutím. Pro ješt? pohodln?jší a rychlejší ovládání programu samotného m?žeme využít klávesových zkratek, jejichž seznam se vám zobrazí práv? na stránce s nastavením.

P?idání nového záznamu je, jak již bylo n?kolikrát uvedeno, triviální. Sta?í zvolit okno workout log, kliknout na ikonku rozbalovacího menu a zvolit danou aktivitu. Následuje vypln?ní ?asových údaj? a na programu potom m?žeme nechat, aby alespo? p?ibližn? dopo?ítal ub?hnutou vzdálenost (výpo?ty jsou založeny na ?ase pot?ebném k zab?hnutí 10K, který vypl?ujete v okn? nastavení). Ke každému záznamu (viz. obrázek níže) máme navíc k dispozici poznámky a celkem ?ty?i indikátory toho, za jakých podmínek trénink probíhal (terén, ?lenitost, po?así a naše „spokojenost“ symbolizována smajlíky).

Bez pravidelné „kontroly“ nab?haných kilometr? pro mnoho b?žc? trénink nep?edstavitelný, což m?li tv?rci adidas WorkoutLog na v?domí. V okn? statistics se objeví ?as a objem nab?haných kilometr? v p?ehledné grafické podob?. Jednotlivé b?hy jsou zvýrazn?ny barvou, kterou si lze p?ednastavit. Pokud vlastníte sportester, m?žete rovn?ž využít možnost barevného rozlišení jednotlivých zón TF.

Uživateli je také dostupná nápov?da, k níž se dostanete kliknutím na ikonu otazníku vpravo naho?e. Její pot?ebnost je vzhledem k jednoduchému ovládání diskutabilní, avšak všichni programáto?i ví, že bez manuálu není software softwarem ;-).

Suma sumárum, adidas WorkoutLog je velmi povedený tréninkový deník. Pokud práv? za?ínáte se „seriozním“ b?háním, jehož nedílnou sou?ástí je vedení si deníku, a pokud zvládnete angli?tinu na základní úrovni, neváhejte a vyzkoušejte jej. Budete mile p?ekvapení jeho rychlostí a jednoduchostí.

Stáhn?te si deník