Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecký trénink

Běžecký trénink

behej.com | 27.09.2006 | přečteno: 101522×

Máte vyšší sportovní ambice? Nesedí vám obecný tréninkový plán? Připravujete se na svůj velký závod a chcete mít vlastní přípravu? Máte zdravotní potíže nebo chcete poradit se stravou? Neváhejte a zapojte se do tréninku pod vedením zkušených trenérů!

P?ipravili jsme pro vás novou službu: na míru šitý tréninkový program pod vedením zkušených trenér?, kte?í nabídnou své konzultace nad rámec obecných rad a program? dostupných na stránkách serveru a budou vám prost?ednictvím telefonu, emailu p?ípadn? osobn? k dispozici. 

P?ipraví vám program dle požadavk?, budou radit jak vyladit formu p?ed d?ležitým závodem a pod?lí se o zkušenosti z významných sv?tových akcí ?i tréninku význa?ných osobností ?eské i slovenské b?žecké scény. 

Ceny jsou individuální a závisí na intenzit? spolupráce: od jednorázového vypracování osobního tréninkového plánu, p?es konzultace po telefonu nebo emailu až po spole?ný trénink pod dohledem trenéra.


Zašlete svou žádost na adresu trenink@behej.com s up?esn?ním jména trenéra, o kterého byste m?li zájem. On se vám následn? ozve a dohodnete si podmínky spolupráce. 

TRENÉ?I


Pavel NovákPAVEL NOVÁK
- oddíl Atletika Jihlava
- maratonec a b?žecký trenér
- absolvoval p?es 30 maraton?, z toho 14× pod 2:20 hod
- Košice 1995 (10.místo), Hamburk 1996 (5.místo), Stockholm 1996 (10.místo), Ferrara 1998 (8.místo), Ferrara 2001 (5.místo), Praha 2001 (15.místo), Florencie 2003 (7.místo), Bonn 2004 (2.místo), Praha 2004 (15.místo), Bonn 2005 (7.místo), Florencie 2005 (5.místo), Padova 2006 (7.místo), Praha 2006 (8.místo), Praha 2007 (10.místo), ?ím 2008 (20.místo).
- osobní rekordy: 3km p?ek. – 9:00 min, 5km – 14:19 min, 10km – 30:11 min, maraton – 2:17:11 hod
- sv??enci: Jaroslav Vítek (1500m – 3:52 min), Leoš Pelouch (maraton – 2:23:16hod), Josef Chmelík (maraton – 2:31:05 hod)
- n?kolik m?síc? trénoval i skupinu žá?k?: Veronika Benešová, 13let, 3.místo na M?R na 1500m – 4:52 min
- m?l možnost sledovat podrobn? tréninkové metody a filozofii pana Krej?ího z Chot?bo?e, Ing. Kvá?e (trenéra Jarmily Kratochvílové), p?ed 15 lety ho trénoval i dnešní primátor Jihlavy Ing. Vymazal.


JAN PERNICA

– oddíly: Slezan Opava, Vítkovice, USK Praha, ASK Slavia Praha (sou?asnost)
- aktivní závodník (extraliga) a atletický trenér (III.t?ída)
- 12.místo na ME do 22 let (2003)
- n?kolikanásobný mistr a medailista z M?R (800 m, 1500 m)
- osobní rekordy:  400 m: 48,64 s., 800 m: 1:48,35 min., 1500m: 3:50,24 min., 10 km: 32:23 min
- sv??enci:
Dana Šatrová  (800 m: 2:02,20; 13.místo na HME Turín 2009, 1500 m: 4:16,55, 10 km: 38:42)
Tomáš Böhm (800 m: 1:56,5, 1500 m: 4:06,19)
Ji?í Herzig (800 m: 1:58,25)
- spolupráce: Zuzana Schindlerová (ch?ze 20km: 23.místo OH Peking 2008)
- vzd?lání: 
 – absolvent PdF OU – obor t?lesná výchova
 – student The University of Tulsa (USA)
 – trenér III. t?ídy (v sou?asnosti p?ihlášen na doškolovací seminá? pro II. tr. t?ídu s vyhlídkou na studium I. tr. t?ídy)
- vedení atletického tréninku- specializace b?hy na st?ední a dlouhé trat?
- vedení kondi?ního tréninku
- zkušenosti s p?ípravou ve vysokohorském prost?edí (možnost zajišt?ní této p?ípravy v daném prost?edí)
- sestavení jídelní?ku
- able to lead a workout also in English
- region Praha


Zden?k SmutnýZDEN?K SMUTNÝ
- trenér atletiky: kvalifikace – II. t?ída: specializace – b?hy
- má za sebou t?icet let aktivní trenérské ?innosti
- posledních p?t let pracoval jako vedoucí trenér sportovních t?íd se zam??ením na atletiku ve Vyškov?
- nejúsp?šn?jší sv??enci: Magda Medková – Hajzlerová: (trojnásobná ?eskoslovenská žákovská rekordmanka, ?s. reprezentantka, ú?astnice MS a ME v b?hu do vrchu), Ji?í Hajzler (mistr ?R v p?lmaratonu, ?s. reprezentant, ú?astník MS v p?lmaratonu a MS a ME v b?zích do vrchu)
- spolupracoval s Petrou Drajtzajtlovou – Kamínkovou a konzultoval její p?ípravu
- spolupracoval s Ji?ím Floriánem, Janem Ošmerou a Radkem Jonášem -  p?edními moravskými vytrvalci
- trénoval též mnoho dalších b?žc? a b?žky?
- se svými sv??enci dosáhl této výkonnostní úrovn?:
muži 800 m: 1:51, 1500 m: 3:49, 3000 m p?.: 8:58, 5000 m: 14:15, 10000 m: 29:59 – 30:50, p?lmaraton: 1:07
ženy 800 m: 2:12, 1500 m: 4:27, 5000 m: 16:08, 10000 m: 35:00, p?lmaraton: 1:17


milosporadna.jpgMILOŠ ŠKORPIL
- ultramaratonec a kondi?ní trenér
- absolovoval desítky maraton?
- úsp?šn? se zú?astnil slavného Spartathlonu
- dvojnásobný mistr ?R v b?hu na 24 hodin (1991 a 1999)
- ?tvrtý na mistrovství sv?ta v b?hu na 24 hodin (1992), šestý v b?hu na 48 hodin (2000)
- držitelem ?eského rekordu v dálkovém etapovém b?hu výkonem 1368 km za 16 dní, jako první b?žec ob?hl ?eskou republiku
- jako první dob?hl z Prahy do Vídn?, za 34 hodin a 10 minut
- zdolal tra? Praha-Sn?žka
- n?kolikrát zapsán v ?eské knize rekord?, nap?íklad ojedin?lým indoor triatlonem za 24 hodin (75 km b?h + 75 km vesla?ský trenažér + 75 km cyklistický trenažér)
- pracuje i jako trenér b?žeckých klub? PIM
- autor a spoluautor n?kolika publikací, nap?íklad „7+1 krok k (nejen) manažerské kondici“ nebo „Jak ub?hnout maraton za 100 dní“
- bývalí sv??enci: Ji?í Krej?í, Radek Brunner


KAREL WALTER
 – atletický a kondi?ní trenér
 – specializace krátké, st?ední a dlouhé trat?
- absolvent FSpS MU Brno a VUT FCH Brno
- zam?stnavatel: Agentura Walter – agentura na poli sportmanagementu
- bývalý brn?nský p?lka?, dvojnásobný akademický mistr republiky (1996)
- sv??enec legendárního trenéra SVS v Brn? Ji?ího Šrámka (TJ Zbrojovka Brno)
- šéfredaktor webového magazínu Atletickytrenink.cz
- prezident brn?nského atletického klubu AC TRACK & FIELD BRNO
- hlavní organizátor tradi?ního B?hu Lužánkami
- region: ?echy, Morava
- sv??enci:
BC Brno – atletická p?íprava mužského basketbalového týmu
Valosun Brno – atletická p?íprava ženského basketbalového týmu
Robin Konvica a Vojt?ch Kocáb – specializace 400 m
Martina Št?pánková – kondi?ní p?íprava trojnásobné mistryn? sv?ta v sálové cyklistice


POKUD JSTE TRENÉR A MÁTE ZÁJEM BÝT UVEDENI NA TÉTO STRÁNCE, NAPIŠTE NÁM NA TRENINK@BEHEJ.COM


Vodítkem k tomu, co od osobního tréninku o?ekávat, nech? je dopis od jednoho z Milošových sv??enc?:

P?i ?tení reakcí na eTrénink je z?ejmé, že se hodnotí produkt bez vyzkoušení. I do testovaného auta se alespo? nasedne, než se ?ekne, že je na nic. Já jsem na eTrénink nasedl p?ed t?emi m?síci a rád se pod?lím o zkušenosti.

Na eTrénink jsem p?ešel z naprosté frustrace z b?hu. Cht?l jsem b?hat, ale trénink byl pro mne psychické mu?ení. B?hal jsem podle rad nalezených na internetu, ale nem?lo to hlavu ani patu a navíc jsem nem?l ?as se to u?it. 

Proto jsem kontaktoval Miloše, prap?vodn? spíš jen s dotazem, co eTrénink znamená a jak to funguje. Reakce mne dostala. Miloš se zajímal o to, co d?lám a jak jsem na tom. Kdybych byl blíže Praze, ur?it? bychom se setkali a šlo by to rychleji, a tak jsme si místo toho párkrát volali a povídali o tom, co pro mne je b?h. 

Je jasné, že každá lidská aktivita musí mít cíl a tak jsme ?ešili, co je pro mne v sou?asnosti reálné. Já jsem cht?l zab?nout desítku pod hodinu a Miloš souhlasil. Pro ?lov?ka s nadváhou a deset let netrénovaného je to cíl velmi ambiciózní. O to v?tší výzva to musí být pro trenéra. 

Do pár dn? jsem m?l p?ipraven tréninkový plán. Podle n?j jedu dodnes a frustraci jsem už nezažil. Je to alchymie založená hlavn? na zkušenosti, kterou já asi nikdy nepochopím a up?ímn? se ani nebudu snažit. Pro? taky. 

Mám toho dost a zjistím, že mám klidný krátký trénink. Ne?ekám to, a mám t?žký intervalový, který ale odb?hnu v pohod? a pocit je neuv??itelný: cítím se královsky a rychlosti m? jen utvrzují, že to jde vážn? nahoru. Když sešlápnu plyn v aut?, taky ?ekám, že to p?idá a já nemusím chápat jak spalovací motor p?esn? funguje.

Následovala vým?na email? ohledn? stravy a návyk? kolem jídla. Ubezpe?ili jsme se, že oba jsme na podobné vln? v tom, co je pot?eba. Nedošlo k n?jaké dramatické zm?n? jídelní?ku, spíš se mi dostalo vysv?tlení, jak to funguje a jak vypadají fungující postupy. Jestli to budu dodržovat, je na mne.

A? už n?kdo chce b?hem hubnout nebo si dokázat, že zab?hnout n?jaký ?as je možné, pot?ebuje mít hlavn? k dispozici prvot?ídní vybavení. To nejlepší vybavení, co si m?že p?át, jsou zkušenosti. Je asi jasné, že ?lov?k, který má za sebou tolik b?h? jako Miloš, už asi n?co vykoušel a zažil. Proto se m?žu spolehnout na informace, co je šetrné na žaludek a jaké minerály používat. Mn? se situace hodn? zleh?ila, jediné, na co se musím soust?edit, je b?h. Ostatní funguje k mému prosp?chu. Zkušnosti se ale hlavn? využijí, když dojde k n?jakým potížím. 

Miloš dokáže poradit kdykoliv, odpovídá na emaily skoro okamžit?. Koupil jsem si na jeho radu již n?kolik p?ípravk? a vždy pomohly. Žádné tápání nebo usilovné hledání, co kdo radí z vlastní zkušenosti a co je jen marketing.

Jak to zkrácen? zhodnotit? Jako bych se nikdy nepustil do kreslení vlastní mapy, ale koupil bych si hotovou. Jako bych necht?l d?lat z kusu d?eva nábytek. P?esn? tak bych necht?l hazardovat se svým zdravím vlastní nezkušeností. Až te? vidím, že správn? vylad?ný trénink ?lov?ka dokáže motivovat a dodávat energii. Zlepšení v ?asech a objemech je neoddiskutovatelné. N?kdo m?že namítnout, že je to možné i bez eTréninku, ale to podv?domí, že cokoliv mne potká, m?že napsat ?lov?ku, který mne pochopí a poradí, se nedá zam?nit.

Tomáš Rokos


Zašlete svou žádost na adresu trenink@behej.com s up?esn?ním jména trenéra, o kterého byste m?li zájem. On se vám následn? ozve a dohodnete si podmínky spolupráce.


 

 

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Karel St muž 22.03.2008 18:41:02

Dobrý den potřeboval bych radu jak trénovat na hasiče? Běhám požární útok post trháka to je: že od startovní čáry musím co nejrychleji akcelerovat 10m k základně tam udělám spoj a pak co nejrychleji musím roztáhnout 40m vedení hadic. To jsou dvě hadice B, v každé ruce táhnu jednu první pustím po 20 metrech a tu druhou když to stihnu než mě dožene voda bych měl pustit ve 40metrech. Prosím o radu jaký zvolit nejlepší trénink.Je mi 29 let.

Předem děkuji za vaše případné rady.

administrator 03.04.2010 13:32:24

Máte vyšší sportovní ambice? Nesedí vám obecný tréninkový plán? Připravujete se na svůj velký závod a chcete mít vlastní přípravu? Máte zdravotní potíže nebo chcete poradit se stravou? Neváhejte a zapojte se do tréninku pod vedením zkušených trenérů!


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.