Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké kluby žijí

Běžecké kluby žijí
foto: archív Klubu maratonců Českých Budějovic

behy.cz | 30.12.2009 | přečteno: 11255×

Každou běžeckou trať musíme uběhnout sami. Musíme se spolehnout jen na své vlastní nohy. Jsme tedy individualisté a mnozí nás považují za podivínské samotáře. Jenomže současně máme potřebu sdílet své zážitky a dělit se o své zkušenosti s někým, kdo má stejné zájmy. Občas si své běhání chceme vychutnat společně. Snad to byl jeden z hlavních důvodů vzniku běžeckých klubů.

B?žecké kluby nemají za cíl konkurovat sportovním oddíl?m. Jejich hlavní náplní není p?íprava sportovc? pro závody a jejich úsp?šnost se nem??í po?tem získaných medailí. M??ítkem úsp?šnosti b?žeckých klub? je p?edevším spokojenost jejich ?len?.

V našem miniseriálu vás chceme seznámit s n?kolika p?íklady, které možná inspirují i vás. Prvním z nich je ?eskobud?jovický Klub maratonc?. Na základní principy fungování klubu jsme se zeptali jeho duchovního otce a zakladatele Miroslava Šimka.

Jaká jsou základní pravidla vašeho klubu? Kdo se m?že stát jeho ?lenem? A jak dlouho vlastn? fungujete? 

Klub má p?ísná pravidla a funguje už t?etím rokem. ?lenem se m?že stát jen ten, kdo v p?íslušném roce ub?hne maraton a to bu? na klasické maratonské trati p?i b?žeckém závod?,  nebo v rámci železného muže p?i triatlonu. ?leny jsou samoz?ejm? i ultramaratonci. Pokud v p?íslušném roce nemám maraton, z ?lenství vypadávám. To pak samoz?ejm? mrzí jak toho vypadnuvšího, tak i nás ostatní, ale bez tohoto pravidla by se Klub hrozn? zv?tšoval.

A kolik máte ?len?? Jste jen samí Bud?jovi?áci?

V roce 2007 m?l klub 21 ?len?, v roce 2008 42 ?len? a letos už 51, takže jasný nár?st. Druhým kritériem je bydlišt? nebo ?lenství v atletickém nebo b?žeckém oddílu v ?eských Bud?jovicích nebo okolí. To okolí je taková ne p?esn? definovaná vzdálenost, dá se to vztáhnout na cca padesátikilometrový okruh okolo Bud?jovic.

Co je náplní klubu? Jaké jsou jeho cíle? Máte n?jaké pevné stanovy? 

Klub je spíše postaven na bázi spole?enské než sportovní, každý si b?há za sv?j vlastní sportovní klub, by? jsou i jedinci, kte?í si náš klub píší do startovní listiny. V roce 2007 jsme sepsali stanovy, které zatím nebylo nutné m?nit.

Kdo stál za založením klubu? A jaký byl hlavní motiv jeho založení? 

Za vznikem klubu a jeho fungováním stojím já. Bylo mi trochu líto, že se jen vídáme na závodech a vlastn? se n?kte?í ani po?ádn? neznáme jménem, ani nevíme co, kdo, kde a za jaký ?as zab?hnul. A tak jsem to za?al dávat dohromady, jména, adresy, telefony, ub?hnuté maratony a ?asy. Tady musím pod?kovat i vašim stránkám, po zadání b?žce se mi to zpravidla nyní moc p?kn? ukáže a je s tím mnohem mén? práce než d?íve, d?kuji! Jinak já hraji stále ješt? závodn? basketbal a myslím si, že lidé z t?ch kolektivních sport? jsou takoví více spole?enští, my zpravidla jdeme dost ?asto po tréninku ?i zápase na pivo a tam probereme úpln? všechno a d?kladn?. B?žci, jak mám vypozorováno, za t?ch pár let co b?hám, jsou mnohem v?tší individualisti a také mají mnohem zdrav?jší p?ístup k životospráv?, kdepak posedávat každý týden v hospod? u piva jako fotbalisti nebo volejbalisti ?i baske?áci. Já se s tím snažím n?co málo ud?lat, protože mi vadilo p?ijít jen na závod, ?íci na p?l huby ahoj neur?itému okolí a po závod? odjet dom?.

Kdo je p?edsedou klubu? Jak je složitá administrativa kolem jeho vedení? 

Klub nemá žádného p?edsedu, ?editele, ani nic podobného. Já jako svolavatel klubu musím mít jen dost ?asu si vést tu statistiku a sledovat závody a pak vysokou dávku trp?livosti v komunikaci. Dost lidí má sice emailovou adresu, ale maily nevybírá, má mobilní telefon, ale ten nebere…

Co je hlavním cílem vašich každoro?ních setkání?

Jednou za rok se sejít a probrat, co se za ten rok stalo, to je prost? klubová nutnost. Já ?eknu, kdo z klubu ubyl a pro?, pak jsme pod?kovali za uspo?ádání podzemního maratonu ?editeli závodu, který byl jako host pozván, dále jsme pod?kovali ?editelce ultramaratonu v Nových Hradech, která jako host také p?ijela. Pak se každý p?edstaví a ?ekne n?co o své sezón?. Na záv?r dostaneme informaci o zásadních b?zích v p?íštím roce, tolik sportovní stránka.

Takže sportovní stránka není ta jediná …

Ve spole?enské rovin? ješt? po?ádáme Ples maratonc?, letos jsme m?li první ro?ník, 27. února bude druhý. Na ples zveme ješt? ve spolupráci s Jiho?eským atletickým svazem všechny atlety z kraje, protože sál je velký a místa dost. Zasedání klubu se koná v restauraci, takže se pr?b?žn? pije a jí, každý podle svých možností. Na za?átku je p?ípitek a b?hem ve?era dostane každý ?len památe?ní pohár s nápisem Klub maratonc? a p?íslušným letopo?tem.

Jak se staráte o p?ísun pot?ebných informací všem svým ?len?m?

Ve svém po?íta?i mám adresy všech maratonc?, takže b?hem roku jen jedním kliknutím posílám všem pr?b?žn? informace o b?zích v okolí, p?epošlu propozice a taky se dost ?asto domluvíme i na odvozech na vzdálen?jší b?hy, p?ípadn? se najde prostor i na n?jaká osobní sd?lení, narozeniny, svatby a podobné záležitosti.

Na jakých hlavních sportovních akcích se podílíte? 

V ?eských Bud?jovicích byl po n?kolika letech obnoven maraton a to ve zna?n? netradi?ním prost?edí podzemních garáží Mercury centra. Zde prob?hl již druhý ro?ník tohoto podzemního závodu. Kryté prost?edí zaru?uje stabilní podmínky pro závod v období zimy, kdy uspo?ádání závodu v p?írod? je sázkou do loterie. V sobotu 23. ledna 2010 v 11 hodin odstartuje v podzemí Mercury centra v ?eských Bud?jovicích již t?etí ro?ník pod názvem Mercury indoor maraton. Startovní listina se již plní. Na tra? bude pušt?no maximáln? 110 závodník?. V Nových Hradech a blízkém p?eshrani?ním okolí se v ?ervnu uskute?nil první ro?ník ultramaratonu, který byl závodníky velice p?ízniv? hodnocen. I ten už zná sv?j termín pro další ro?ník.  Uskute?ní se v sobotu 12. ?ervna v Nových Hradech a tra? povede i po území Rakouska. Závod je po?ádán v rámci p?eshrani?ní spolupráce sdružením Silva Nortica a po?adatelé mají pro zájemce p?ipraveny t?i trat? – p?lmaratonskou, maratonskou a ultramaratonskou o délce 84 km a 390 m.

A nejv?tší sportovní úsp?chy vašich ?len??

Mezi ?leny klubu je i letošní mistr ?R v maratonu Mulugeta Serbessa z Týna nad Vltavou, který byl nejlepším z ?ech? na Pražském mezinárodním maratonu. Mezi ženami se neztratila ani Milena Procházková, která je mezi nejlepšími deseti závodnicemi v letošních maratonských tabulkách.

A další výhledy do budoucna?

Jednozna?n? optimistické. P?íznivci dálkových b?h? mají na jihu ?ech v p?íštím roce z ?eho vybírat a maratonci se t?ší na nové ?leny klubu, kte?í se odhodlají vydat na tra? s délkou 42195 m.


ZPRÁVA KLUBU O ?INNOSTI V ROCE 2009

STANOVY KLUBU

SEZNAM ?LEN? V ROCE 2009