Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Půlmaraton pro připravené a ostatní

BĚH PRO MANAŽERY: Půlmaraton pro připravené a ostatní
foto: Jan Lisa

Mirek Kratochvíl | 18.03.2009 | přečteno: 5690×

Start na Hervis 1/2Maratonu Praha je pro mnohé běžce vyvrcholením jejich dlouhodobé cílevědomé přípravy. Nemusí mít ambice závodníků, ale berou pokus o zdolání půlmaratonu jako zkoušku vlastních schopností. V průběhu několikatýdenní nebo dokonce několikaměsíční přípravy museli prokázat dostatek fyzické i psychické odolnosti, píle, odvahy a sebekázně. Právě teď prožívají poslední dny před svým startem. OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM.

Je to podobný stav jako p?ed maturitou. Nervozita, napjaté o?ekávání, zvláštní druh vzrušení a také spousta pochybností. Stejné pocity, snad jen s r?znou intenzitou, zažívá p?ed svým prvním startem prakticky každý. U samotné zkoušky pak ti sv?domití žáci zjistili, že nebylo ?eho se bát a že pokud je ?lov?k opravdu dob?e p?ipravený, vlastn? neexistuje ani št?stí nebo sm?la.

A zrovna tak, jako nikomu na výkonu nep?idalo, když se usilovn? u?il celou noc p?ed svým dnem D, ani trénink na poslední chvíli p?ed p?lmaratonem není to nejlepší, co mohou ud?lat. Nau?ili se všechno, co budou u zkoušky pot?ebovat, jen si tím zatím nejsou jisti. A nejlepší výkon podají, když se záv?re?nou noc po?ádn? vyspí. Maturanti i b?žci.

Ale existuje také druhý typ maturant? a samoz?ejm? i b?žc?. Jejich zásadou je, že slovo zkouška vzniklo od základu zkusit. Každý rok se na start postaví zna?né množství odvážlivc?, kte?í nepovažují za nutné se p?edem p?ipravovat. A mnozí z nich závod dokon?í úsp?šn? a bez zdravotních následk?. Ti už ale na trati pot?ebují ur?itou souhru p?íznivých okolností.

Pokud se rozhodnete podstoupit podobné riziko a nastoupíte na p?lmaraton bez p?ípravy nebo jen s n?kolika desítkami nab?haných kilometr?, je obtížné vám to rozmlouvat. Na startovní ?áru se staví dosp?lí a svéprávní lidé. ?ím byste se m?li ?ídit, abyste zvýšili svoji šanci na úsp?ch?

Rozklusávání a rozeh?ívání p?ed startem je ve vašem p?ípad? prakticky zbyte?né. Bohat? je nahradí velmi pomalý klus v prvních kilometrech. Proto není dobré tla?it se ve startovním poli zbyte?n? dop?edu, ale rad?ji se rozebíhejte ze st?edu nebo ze zadních ?ad. Dav, b?žící zpo?átku velmi pomalu, vám nedovolí p?epálit po?áte?ní tempo. Pomalý klus je pak možné za?ít pozvolna stup?ovat po prvních deseti až patnácti minutách.

D?ležité je vyvarovat se jakýchkoli prudkých zrychlení. Pokud vás zezadu dotáhne skupinka b?žící vyšší rychlostí, nepokoušejte se zrychlovat na její tempo. Zbyte?n? vás to vysílí. Cyklistický hák v b?hu funguje jen u špi?kových b?žc? nebo v protiv?tru.

Pijte na každé ob?erstvovací stanici, i když zpo?átku ješt? necítíte žíze?. S pitím to ovšem nep?ehán?jte. Na každé ob?erstvova?ce p?ejd?te do ch?ze, ud?lejte ?ty?i nebo p?t lok? a pak se znovu rozeb?hn?te.

Až se dostanete do t?í ?tvrtin trati a po?ád budete mít dost sil, m?žete pozvolna za?ít stup?ovat tempo až do cíle. Pokud nebudete moci b?žet, nesty?te se p?ejít do ch?ze a po pár desítkách metr? se znovu rozeb?hnout. A nep?jde-li to jinak, m?žete se pokusit do cíle dojít. ?asový limit t?i hodiny je pom?rn? milosrdný.

A? už nakonec dorazíte do cíle nebo ne, za?n?te v?as p?emýšlet o dalším ro?níku. Dlouhodobá p?íprava se vyplatí každému.


Dotazník manažera:

Petr ?íha
finan?ní ?editel, Czech Press Group, a.s.

Pro? jste za?al b?hat?
P?vodn? jsem za?al b?hat kv?li fyzi?ce na st?ední škole v oddíle veslování. K b?hání jsem se vrátil po n?kolika letech p?i studiu v australském Sydney jako nejjednoduššímu a nejlevn?jšímu zp?sobu relaxace…boty, trenky, tri?ko a hodina ?asu.

Jak dlouho už b?háte?
Pravideln? posledních cca 8 let.

Oblíbená trasa?
P?lka v kopcích nad Ústím nad Labem.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
100–150km

Máte sv?j ?as na b?hání?
Po práci, o víkendu podle chuti

Hobík nebo závo?ák?
Hobík

Sprinter nebo vytrvalec?
Vytrvalec

B?háte s nebo bez sporttesteru?
S, Polar 625X

Výkon, na který jste hrdý?
PIM 2008 za 3:47 den po Malevil Bike Maratonu jako p?íprava na Ironman Podersdorf

Tajný b?žecký cíl?
Maraton pod 3:30

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Asics

Je b?hání zdravý sport?
V dobrých botách ur?it?.

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?
Je to ideální prost?edek jak b?hem krátké chvíle (hodina až dv? v?etn? p?ípravy) vy?istit hlavu.