Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Také pády patří k běhu

BĚH PRO MANAŽERY: Také pády patří k běhu
foto: Martin Symon

Mirek Kratochvíl | 28.01.2009 | přečteno: 9775×

Žádný z běžců o ně nestojí, ale nikdo se jim nedokáže vyhnout. Pády. Obvykle přicházejí nečekaně a v nejnevhodnější chvíli. V zimním období jsme často nuceni běhat za šera nebo za úplné tmy.  Na cestě se střídají zmrazky se zbytky sněhu a zamrzlými kalužemi. Riziko pádu roste a zkušený běžec s ním počítá. Zákon schválnosti ovšem velí, že jakmile jsme na pád připraveni, obvykle se nedostaví. Číhá na tu správnou chvilku nepozornosti a zaútočí na naši rovnováhu.

Pád se dá popsat jako rychlý ?et?z za sebou následujících ztrát. Nejprve ztratíme koncentraci, pak rovnováhu. V závod? ztratíme ?as, pozici, ?asto i nad?ji na dobré umíst?ní. P?edvedeme-li p?kný pád na ve?ejnosti, možná ztratíme dobrou pov?st nebo sebev?domí. Když už ale padáme, snažme se neztratit to nejd?ležit?jší, zdraví.

Cesta na zem obvykle netrvá déle než vte?inu. Není to mnoho, ale p?i troše št?stí máte šanci b?hem té vte?iny zachránit, co se dá. Menší škobrtnutí se n?kdy ješt? dá vybalancovat, ale pokud cítíte, že rovnováha je už definitivn? pry?, je lepší p?estat s marnými pokusy a soust?edit se na p?istání. Snažte se dopadnout naplocho, neriskujte zran?ní vystr?ených kolen. Jen je nutné v?as dostat p?edloktí mezi zem a obli?ej. Od?ené p?edloktí nebo dla? je vždy lepší než od?ená brada nebo vyražené zuby. V ?lenitém terénu nebo v lese je pot?eba mít trochu št?stí, protože na volbu místa dopadu nám setrva?nost a zemská p?itažlivost nedá mnoho ?asu.

Pokud po pádu zjistíme, že krom? od?enin nemáme žádný další úraz, je dobré co nejd?íve pokra?ovat v b?hu. Bolest obvykle nep?ijde v plné síle okamžit?, ale s menším zpožd?ním. Za pohybu se snáší daleko lépe, než když z?stanete sed?t na míst? svého pádu. Inventuru poškozených sou?ástí b?žeckého vybavení, od?enin a desinfekci ran provedeme pozd?ji a v klidu.

Zimní pády jsou sice nep?íjemné, ale mají jednu obrovskou výhodu. Obvykle jsme chrán?ni jednou nebo více vrstvami textilu. Zni?it si nové elas?áky za tisíc korun sice také není nic p?íjemného, ale bolí to o poznání mén?, než od?ená nebo spálená k?že.  O to nep?íjemn?jší bývají letní pády. Cyklisté si kv?li možným pád?m holí nohy. Zran?ní na oholené noze nebývají tak rozsáhlá a lépe se hojí. Našt?stí b?žci nepadají tak ?asto, aby se jim holení nohou vyplatilo.

A dá se tedy b?žeckým pád?m zabránit? Stoprocentn? fungující recept bohužel neexistuje. Riziko pádu m?žete zna?n? snížit tím, že p?i b?hu udržujete koncentraci na cestu, vybíráte vhodné trasy, v?nujete pozornost stavu svých podrážek a pe?liv? si zavazujete tkani?ky. Pak vám pravidelné b?hání dá mnohem víc, než kolik vám pád m?že vzít.


Dotazník manažera

Tomáš Rychecký
TNS AISA s.r.o.,
Managing Director, Client Service

Pro? jste za?al b?hat?
Na b?h jsem p?ešel od basketu a volejbalu p?irozeným p?esunem od sport? kolektivních k individuálním. Sekvence následující: basket, šestkový volej, plážový volej, kolo, b?h.

Jak dlouho už b?háte?
B?hám n?co p?es deset let.

Oblíbená trasa?
Obora Hv?zda celoro?n?.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
120–150km.

Máte sv?j ?as na b?hání?
Ve?er a hlavn? víkendy.

Hobík nebo závo?ák?
N?co mezi.

Sprinter nebo vytrvalec?
Stále více vytrvalec.

B?háte s nebo bez sporttesteru?
Dnes již bez.

Výkon, na který jste hrdý?
Je jich víc. V?tšinou vždy, když b?žím s profíky a není to trapné. A možná i t?ch 10 maraton?, každý rok po sob?.

Tajný b?žecký cíl?
Nezhoršovat se co nejdéle to p?jde.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Reebok.

Je b?h zdravý sport?
Ur?it?, stejn? jako mnoho dalších sport? a rozumných lidských aktivit.

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?
Doporu?il bych ho každému, protože je ohromn? spravedlivý, efektivní a p?ináší pocit volnosti, i když jsem si v?dom, že úpln? pro každého není.

Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha 9

Celkem 3190 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:52:09 (2008)
půlmaraton: 2:00:29 (2008)

JanDvorak muž 28.01.2009 16:23:26

Tak a z ankety už to vidím jasně… jsem padavka!!! :-(((

avatar

Co se nevzdává muž 30.01.2009 21:05:04

>> runtimeerror, 28. 1. 2009 16:23:26

„Padavka“ nevadí, pokud jste pak vždy i „stoupavka“.
To je důležité. I v životě.

administrator 03.04.2010 13:32:44

Žádný z běžců o ně nestojí, ale nikdo se jim nedokáže vyhnout. Pády. Obvykle přicházejí nečekaně a v nejnevhodnější chvíli. V zimním období jsme často nuceni běhat za šera nebo za úplné tmy.  Na cestě se střídají zmrazky se zbytky sněhu a zamrzlými kalužemi. Riziko pádu roste a zkušený běžec s ním počítá. Zákon schválnosti ovšem velí, že jakmile jsme na pád připraveni, obvykle se nedostaví. Číhá na tu správnou chvilku nepozornosti a zaútočí na naši rovnováhu.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.