Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Duel behej.com: Běh Kerteamu otočil pořadí

Duel behej.com: Běh Kerteamu otočil pořadí

behy.cz | 24.03.2008 | přečteno: 8086×

V Duelu behej.com, v němž se při závodech Poháru behej.com utkávají dva běžci, měl jít při neúčasti Jarky Holasové po sobotním Běhu Kerteamu do jasného vedení Standa Blaha. Jarka však nakonec na start přece jen dorazila. Jak jejich chuchelský duel dopadl?

V Duelu behej.com se utkávají dva kondi?ní b?žci, kte?í se výkonností nemohou pom??ovat se špi?kovými vytrvalci. B?žci jako v?tšina ú?astník? Poháru behej.com. 

Na stránkách www.behy.cz v týdnu p?ed p?íslušným Pohárovým závodem odhalí svou p?ípravu na závod, p?ijdou s odhadem svého cílového ?asu. Po závod? zhodnotí jeho pr?b?h, sv?j výkon a míru spokojenosti s ním. T?ší se na vaše tipy a komentá?e, které možná posunou jejich výkonnost. 

Pokra?ujeme hodnocením jejich výkonu p?i druhém zapo?ítávaném závod? Poháru behej.com, jímž byl B?h Kerteamu. 

Jarka Holasová:

Sobotní ráno nás p?ivítalo sluní?kem, což po p?edchozím strašením meteorolog? bylo milé p?ekvapení. Cesta p?es branický most Inteligence sice dávala tušit, že b?h v Chuchelském háji zas taková zíva?ka nebude, foukalo to dost. Ale hlavn? že nevyšel déš? ani sníh. Prudké stoupání nahoru ke startu potvrdilo mé neblahé tušení, že t?ch ?tvrte?ních 22 km po?ádn? ucítím, v?erejší bazén a sauna pomohly jen ?áste?n?. 

V lesíku na kopci nad chuchelskou minizoo to taky p?kn? táhlo a fi?elo, takže jsem byla ráda, když jsme kone?n? odstartovali, že se zah?eju. (Nevím, jestli se tomu ne?íká vyhán?ní ?erta ?áblem :-)) To se poda?ilo, ale nohy do kopce fakt trochu vypovídaly poslušnost, tak n?jak si p?edstavuju b?h se závažím. Paradoxn? se to ale pomalu zlepšovalo, takže v druhém kole už to docela šlo. Ale byla jsem ráda, že do t?etího kola už nemusím. Nakonec jsem si nam??ila ?as 29:49 (cca 5:14 na km), což vzhledem k okolnostem celkem ujde. 

Myslím, že Standa mi to dneska nat?el i p?esto, že v neuv??itelném tempu a ?ase vyhrál Petr Pechek, který z?ejm? po tréninku v Krkonoších považoval kope?ek v Chuchelském háji za p?ehlédnutelnou terénní vlnku. 

Závod a celá organizace byly perfektní, všechno klapalo, atmosféra skv?lá, ob?erstvení byla spousta a po náro?ném b?hu jsme si celkem rádi zah?ešili proti zásadám zdravé výživy ope?eným páre?kem a pivem. 

Doufám ale, že už kone?n? n?jaký závod bude v teple – i když na p?íští týden na Pražský p?lmaraton nic dobrého ti rosni?ká?i nes­libují. Nevadí ani tak chladno p?i samotném závod?, jako to, že p?ed a po n?m ?lov?k dost slušn? promrzne p?i ?ekání nejd?ív na start a pak na vyhlášení výsledk? a na št?stí ?i sm?lu v tombole. 


Standa Blaha

Závod hodnotím jako velmi vyda?ený po všech stránkách. P?íjemným p?ekvapením pro m? byla ú?ast Jarky, je vid?t, že Duel nás bude oba hecovat k maximálnímu po?tu absolvovaných závod?. T?este se strachy, lo?ští vít?zové! 

P?ed startem jsme se s Jarkou vyfotili, dal jsem si jedno kole?ko na rozklusání, vyslechli jsme si dobré rady od po?adatel? a šlo se na v?c. 

M?l jsem dva cíle – b?žet rychleji než p?i své poslední ú?asti v roce 2006 a nasbírat více bod? než v Pe?kách. To první se mi nesplnilo o deset vte?in, ale vzhledem k v?trnému a chladnému po?así jsem se s tím smí?il, druhý cíl se mi splnit poda?ilo a dokonce jsem Jarku p?edstihl v našem minisouboji. 

Závod byl na t?i kola po 2,58 km, b?žel jsem je takto: 1. 12:06, 2. 12:51, 3. 12:45. 

B?h Kerteamu je atypický tím, že na rozdíl od v?tšiny závod? s p?evýšením se b?ží nejprve z kopce a potom do kopce, což svádí k nasazení vyššího tempa a nohy ve vzestupné ?ásti okruhu potom p?kn? tuhnou. 

Po závod? jsem také nepohrdl párkem, pivem a tradi?ními kerteamovskými pomazánkami, po?kal si na tombolu a potom si ješt? jednou zasprintoval k vlaku. 

V tomto týdnu se chystám op?t zabrat a nab?hat alespo? šedesát kilometr?, i když je po?ád ve h?e možnost, že bych p?ece jenom startoval na Pražském p?lmaratonu. Po zkušenosti z Kerteamu za?adím i n?jaké výb?hy do kopce, protože jsem v této fázi dost ztrácel. 

Co se tý?e dalšího pohárového závodu v Mikul?icích, je to pro m? p?ece jen trochu z ruky, ale po?ád ješt? malá jisk?i?ka nad?je na ú?ast doutná, navíc když ji Jarka p?iživila tím, že se na tento závod chystá a dokonce ho hodlá pojmout jako víkendový pobyt v kraji vina??. 

V sobotu 22.3. se lépe s chuchelskými kopci vypo?ádal Standa Blaha, který si p?ipsal 72,3 bodu a p?edstihl v celkovém po?adí Duelu Jarmilu Holasovou, která se neláskou k vrch?m netají a p?ipsala si „jen“ 69,9 bodu. Po dvou závodech jejich skóre ?iní 142,5:141,4 ve prosp?ch Standy, ale rozdíl je minimální. Dalším soubojem t?chto dvou b?žc? bude 6.4. Velká Morava.


Duely ?tená??, ú?astník? Poháru

Velká Morava a další závody Poháru mohou být i vašimi duely. Pohár behej.com se pak pro vás stane napínav?jším, navážete možná i nová p?átelství, vzájemné soupe?ení povede k intenzivn?jšímu tréninku a vyšší výkonnosti. Po dvou závodech se nap?íklad nabízí Duel mezi Pavlou Tománkovou (150,4) a Ivou Dudkovou (150,3 b.) nebo Martinem Šanderou a Romanem Do?kalem (oba 132,1 bodu). Ale mohou to být i duely nap?í? kategoriemi. Soupe?e lze oslovit prost?ednictvím fóra. Tam se dá získat i jejich e-mailová adresa. Již jste si sv?j duel zorganizovali? Dejte v?d?t redakci na redakce@behej.com.


Pravidla Duelu:

1. V Duelu vít?zí ten, kdo získá v?tší po?et bod? v rámci Poháru behej.com 2008

2. Do celkového hodnocení se zapo?ítává 10 závod? s nejvyšším po?tem dosažených bod?.

3. Dalším pomocným kritériem v p?ípad? rovnosti bod? je vyšší výkonnostní posun v rámci Poháru behej.com 2008. M??ítkem tohoto posunu je pr?m?r dosažených ?as? z prvních t?í absolvovaných závod? Poháru v porovnání s posledními t?emi.

4. Odm?na: Vít?z Duelu od behej.com získává po skon?ení sout?že poukázku na nákup zboží v prodejn? TRIEXPERT v hodnot? 2000 K?.

Pokud vás tato sout?ž zaujala, pro? si nenajít, t?eba na fóru, partnera do svého soukromého Duelu? M?žete si tak zpest?it Pohárové závody a se svým soupe?em se vzájemn? „hecovat“ a možná se i propracovat k vyšším výkon?m. Redakce behy.cz vám p?eje rychlé ?asy, ale hlavn? pevné zdraví a skv?lý pocit z b?hu.

Jarka Holasová, Standa Blaha, Petr Kostovi?
Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com

Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 24.03.2008 10:34:40

Ahoj Jarko, hezky, blahopřeji. A dal jsem Ti v duelu hlas, tak se snaž.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
avatar

Praha 4

Celkem 12494,13 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:48:38 (2008)
půlmaraton: 1:45:09 (2011)
maraton: 3:54:22 (2008)

jholasova žena 24.03.2008 19:00:09

>> Štefan, 24. 3. 2008 10:34:40

Díky, jak říká klasik:„Doufám, že důvěru ve mě kladenou nezklamete!“

administrator 03.04.2010 13:32:24

V Duelu behej.com, v němž se při závodech Poháru behej.com utkávají dva běžci, měl jít při neúčasti Jarky Holasové po sobotním Běhu Kerteamu do jasného vedení Standa Blaha. Jarka však nakonec na start přece jen dorazila. Jak jejich chuchelský duel dopadl?


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.